سه شنبه بیستم بهمن ۱۳۸۸

طرح درس سالانه ادبیات فارسی دوره ی راهنمایی

ارزشیابی ورودی وایجاد انگیزه

هدفهای کلی

هدفهای جزئی

روش تدریس وارائه درس

جمع بندی ونتیجه گیری

ارزشیابی پایانی

تعیین تکلیف و فعالیت های تکمیلی

برای اطمینان از یاد گیرهای گذشته در مورد فصل های سال سوالاتی پرسیده می شود

*هر سال شامل چند فصل است .

* در مورد فصل پاییز چه می دانند .

*در کجا بیشتر برف می بارد .

یک ارزشیابی خلاقانه انجام می دهیم مثلاً کلاس را گروه بندی می کنیم و هر گروه یک لباس به یک رنگ را می پوشند واز          گرو ه ها می پرسیم که رنگ لباس گروه نیما چه فصلی از سال را نشان می دهد .

*هدف شناختی : با فصل سال و مواهب الهی بیشتر آشنا شود .

 

*هدف عاطفی : زیبایی های طبیعت را در زمینه القای مفهوم خداشناسی درک کند .

 

*هدف روانی حرکتی : به مطالعه وتجزیه وتحلیل آشنا تر شود .

هدف های جزئی مرحله ای : *توانایی انجام فعالیت های یادگیری .پیش بینی شده را کسب کند .

* با نمونه ای از نثر ادبی آشنا شود .

*بانظم وهماهنگی حاکم بر طبیعت آشنا شود .

 

برای تدریس ابزار زیر لازم است .

*کتاب درسی – فرهنگ لغت فارسی – تخته سیاه – عکس هایی از چهار فصل

* روش تدریس تلفیقی : روش سخنرانی و گروهی ( که دانش آموزان را به چهار گروه 5نفره تقسیم می کنیم )

 

 

 

تعیین رفتار

 ورودی : معلم با ظاهری آراسته وارد کلاس می شود ودانش آموز از جا به احترام معلم بلند شده وبا هم شعر حفظی

ای نام تو بهترین سرآغاز

  بی نام  تو نامه کی کنم باز

معلم : خوب بچه ها ، درس را که متوجه شدید . حالا اگر اشکالی وجود دارد بپرسید ؟

 

*معلم کمی صبر می کند واگر سوالی بود پاسخ می دهد .

 

*پیام درس این بود که خداوند طبیعت را با نظم خاصی خلق کرده است .

 

*زیبایی فصل ها جداگانه با هم فرق می کنند .

 

*در طبیعت همه چیز دست در دست هم می دهند ویک هدف را دنبال می کنند .

*معلم سوالی می پرسد وگروه ها باهم مشورت کرده ویکی از آنها جواب می دهد .

 

*اولین پیام آوران طبیعت را نام ببرید .

 

*فصل تابستان چه فصلی است ؟

 

*به فصل بهار چه می گویند ؟

 

دراین مرحله از دانش آموزان خواسته می شود که آنچه را فیش برداری کرده اند ، کامل نموده وبه سر گروه تحویل داده وسرگروه با یکی از اعضای گروه آن را بصورت یک گزارش جلسه آینده به کلاس بیاورد ودر کلاس ارائه دهد .

                                  

*در مورد بخش های مختلف درس نقاشی بکشند .

 

*کلمات متضاد ومترادف وهم خانواده را از درون درس پیدا کنند .

 

*در مورد درس انشایی بنویسند .

 

*در مورد موضوع درس تحقیقی انجام دهند .

 

*ازدانش آموزان خواسته می شود که درس جدید را مطالعه کنند وبرای جلسه ی بعد آماده باشند .

هدفهای رفتاری

*آثار هر فصل را بر طبیعت بیان کند .

*  تمرین واژگانی (هم خانواده و مترادف و متضاد.....) را انجام دهد .

* متن درس را به راحتی بخواند

* املای کلمات را به درستی بنویسید .

*آموخته های دستوری را به درستی به کار ببرد .

*نوشته های توصیفی وتخیلی بنویسد .

* بتواند با استفاده از واژاه های که آموخته است انشائی بنویسد .

 

طراح : آقای حیدری

طرح درس سالانه درس ادبیات فارسی مدرسه راهنمایی شهید یوسفوند 1

دبیر مربوطه : آقای حیدری                                                        89-88                       

 

نوشته شده توسط رسول حیدری در 23:16 |  لینک ثابت   •